Pravidla soutěže

Pravidla NHL

Tato pravidla slouží pro hokejové týmy hobby hráčů, které se dobrovolně rozhodly přihlásit do naší soutěže. Hlavním cílem zrodu soutěže je umožnit hokejovým nadšencům propotit dresy a pravidelně měřit síly se sobě rovnými soupeři.

1. Soupiska

Soupiska slouží k rychlé identifikaci a k lepšímu přehledu o hráčích jednotlivých týmů. Na soupisku mohou týmy zařadit libovolný počet hráčů.

Soupiska musí obsahovat: - název týmu

- jméno, příjmení a kontakt (telefon, e-mail) na vedoucího týmu

- jméno, příjmení, datum narození, a podpis hráče

Na soupisku mohou být zařazeni pouze hráči, kteří :

a) nikdy nebyli registrováni u ČSLH nebo

b) pokud byli registrováni u ČSLH do 15 let věku, mohou nastoupit po dovršení 40 let věku nebo

c) ostatní registrovaní po dovršení 45 let věku

Každý hráč může být na soupisce pouze jednoho týmu.

Každý tým má možnost zařadit na soupisku jednoho hráče, který nemusí splňovat výše uvedené podmínky, ten bude na soupisce výrazně označen písmenem R.

Tyto podmínky zároveň neplatí pro brankáře. Brankáři mohou libovolně nastupovat za různé týmy.

Hráči mladší 18 let přiloží k soupisce písemný souhlas rodičů.

2. Hrací systém

Hraje se střídavě každý s každým tak, aby byl zajištěn pro všechny týmy stejný počet zápasů. Hlavní snahou bude zajistit pro každý tým odehrání jednoho zápasu za týden.

Hrací doba je 75 minut hrubého času, pokud se soupeři nedohodnou jinak.

Hraje se dle upravených pravidel ledního hokeje, tzv. bezkontaktní hokej.

Je pouze povoleno natlačení protihráče na mantinel při souběžné jízdě.

K utkání může tým nastoupit s minimálním počtem hráčů 5+1

Pokud některý tým nemůže nastoupit podle plánovaného rozpisu k utkání z jakéhokoli důvodu, má povinnost domluvit s dalším mužstvem přeložení svého zápasu tak, aby v plánovaném termínu nastoupil někdo jiný. Pokud se to nepovede, je povinností vedoucího týmu tuto skutečnost oznámit minimálně 48 hodin předem vedoucímu týmu soupeře a vedoucímu soutěže. Pokud některé mužstvo nebude schopno ve stanovené lhůtě nastoupit k zápasu a nedodrží výše uvedené povinnosti, tak automaticky kontumačně (3:0) prohrává zápas a hradí polovinu částky za pronájem ledové plochy.

3. Rozhodčí

Rozhodčího zajišťuje na své náklady vždy domácí tým. Rozhodčím může být kterákoliv osoba, která nemusí být registrován u ČSLH. (V podstatě jde o vhazování buly, počítání skóre a pískání jasných faulů a ofsajdů)

3. Hrací dny

Hrací dny jsou převážně pátek, sobota, neděle. Ve vyjímečných případech lze hrací dny změnit, musí však být odsouhlaseny oběma týmy.

4. Nájemné

Pronájem ledu hradí oba týmy rovným dílem, nezáleží na počtu hráčů v týmu.

5. Výstroj

Hráči používají výstroj dle svého uvážení s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních hráčů. Povinná je ochranná přilba schválená státní zkušebnou pro lední hokej. Všichni hráči svým podpisem na soupisce berou na vědomí, že zápasy hrají na vlastní nebezpečí.

6. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla lze změnit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny zúčastněných týmů

Týmy hrající tuto soutěž se zavazují, že budou uvedená pravidla dodržovat a souhlasí s jejich zněním, což stvrzují vedoucí mužstev svými podpisy: